Έρευνα & Ανάπτυξη


Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η Sensin επενδύει δυναμικά στην ανάπτυξη, υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα τα οποία σχετίζονται με τη διαχείριση φυσικών πόρων, την περιβαλλοντική προστασία και αειφόρο ανάπτυξη. Για την επίτευξη αυτών των έργων, η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και με αντίστοιχα τμήματα συνεργαζόμενων εταιρειών.

Κεντρικός στόχος της διεύθυνσης Έρευνας και Ανάπτυξης της Sensin είναι η εφαρμοσμένη έρευνα, για την εμπορευματοποίηση πιλοτικών προϊόντων και αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων, ο εκσυγχρονισμός και εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της εταιρείας, η μεταφορά τεχνογνωσίας και καινοτομίας στην αγορά. Η διεύθυνση προσφέρει υπηρεσίες σχετικές με την ανάπτυξη και εφαρμογή μαθηματικών ομοιωμάτων στον τομέα της διαχείρισης φυσικών πόρων και την εκπόνηση μελετών εγκατάστασης τηλεμετρικών δικτύων παρακολούθησης:

  • ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών υδάτινων πόρων
  • κρατήρων διαφυγών αερίου και διαφυγών γλυκού νερού στο θαλάσσιο πυθμένα
  • υποδομών
  • ενεργειακών καλωδίων
  • αγωγών και δεξαμενών υγρών και αερίων