Περιβαλλοντικές Εφαρμογές


Οι υδατικοί πόροι της χώρας και το φυσικό χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον αποτελούν τη φυσική μας κληρονομιά και οφείλουν να τυγχάνουν κατάλληλης μεταχείρισης και προστασίας. Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών, καθώς τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα συνιστούν ανανεώσιμους φυσικούς πόρους χωρίς ανάλογο υποκατάστατο.

Οι αυξανόμενες πιέσεις λόγω της αστικοποίησης, της αγροτικής και βιομηχανικής ανάπτυξης, του τουρισμού και των κλιματικών αλλαγών καθιστούν επιτακτική την ανάγκη περιβαλλοντικής αειφόρου ανάπτυξης. Οι φορείς διαχείρισης καλούνται, σύμφωνα με την Οδηγία/Πλαίσιο για το νερό 60/2000/EΚ, να προστατέψουν τους φυσικούς υδάτινους πόρους της χώρας με συνεχή παρακολούθηση και αποκατάσταση.

Η Sensin προσφέρει ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση, σε φορείς διαχείρισης και λήψης αποφάσεων. Παρέχονται ολοκληρωμένες λύσεις σε τομείς όπως η υδρογεωλογία, η θαλάσσια γεωλογία, η θαλάσσια οικολογία, η περιβαλλοντική διαχείριση και ανάπτυξη. Η χρήση στατιστικών μεθόδων, πολυκριτηριακής ανάλυσης, χωρικής ανάλυσης, συστημάτων GIS, σε συνδυασμό με τη χρήση καινοτόμων μετρητικών συστημάτων και την εσωτερική (in-house) ανάπτυξη λογισμικών και μαθηματικών μοντέλων, καθιστούν τη Sensin ιδιαιτέρως ανταγωνιστική στην περιβαλλοντική διαχείριση.

Η Sensin παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν την καταγραφή του προβλήματος, την επιλογή κρίσιμων παραμέτρων ανάλογα με τις πιέσεις που δέχεται η περιοχή μελέτης και τις απαιτήσεις του έργου, την εγκατάσταση δικτύων μετρητικών σταθμών, την τηλεμετάδοση, αποθήκευση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων.