Επιφανειακά & Υπόγεια Νερά


Για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των υπογείων και επιφανειακών υδάτων η Sensin χρησιμοποιεί συμβατικά μετρητικά συστήματα (σημειακοί αισθητήρες) και καινοτόμα συστήματα κατανεμημένων μετρήσεων (DTS), σε συνδυασμό ή ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Η χρήση των συστημάτων αυτών επιτρέπει, μέσω παρακολούθησης κρίσιμων υδρολογικών παραμέτρων, τον έλεγχο των υπογείων υδροφορέων και των επιφανειακών υδατικών σωμάτων. Οι περιβαλλοντικές αυτές εφαρμογές έχουν σκοπό: (α) τη συνεχή παρακολούθηση οικοσυστημάτων και κατ’ επέκταση την προστασία ευαίσθητων σε θερμοκρασιακές μεταβολές ειδών, (β) τον εντοπισμό και έλεγχο της ποιότητας των υδροφορέων, (γ) την παρακολούθηση της στάθμης, (δ) τον εντοπισμό ροών και (ε) την κατανόηση διαδικασιών όπως η κίνηση των υπογείων υδάτων και η ανάμειξή τους με τα επιφανειακά νερά.

Η Sensin έχει αναπτύξει καινοτόμες διεργασίες, οι οποίες ολοκληρώνουν τα μετρητικά συστήματα.

Οι διεργασίες αυτές αφορούν:

  • στην ανάπτυξη τηλεμετρικών εφαρμογών, για την τηλεμετάδοση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο,
  • στην ανάπτυξη συστημάτων συναγερμών, τα οποία ενεργοποιούνται σε περιπτώσεις που κάποια παράμετρος υπερβεί τα φυσιολογικά όρια, σύμφωνα με τη νομοθεσία,
  • στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για τη διάχυση της πληροφορίας και την απεικόνιση των αποτελεσμάτων.

Οι ολοκληρωμένες αυτές εφαρμογές συνεχούς παρακολούθησης υδρολογικών παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο, αποτελούν ισχυρό διαχειριστικό εργαλείο.