Εκτίμηση Περιβαλλοντικής Επικινδυνότητας


Ο έγκαιρος εντοπισμός, η ποσοτικοποίηση και η πρόβλεψη περιβαλλοντικών κινδύνων που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, διασφαλίζουν περιβαλλοντική αειφόρο ανάπτυξη και ασφάλεια υποδομών και εργοστασιακών εγκαταστάσεων.

Η Sensin επικεντρώνεται στην ψηφιακή, αυτόματη παρακολούθηση φραγμάτων, αγωγών μεταφοράς αερίων και υγρών, δεξαμενών αερίων και υγρών, ενεργειακών δικτύων και επιφανειακών υδατικών σωμάτων, με σκοπό την συνεχή, σε πραγματικό χρόνο καταγραφή της κατάστασής τους. Τα συστήματα κατανεμημένων μετρήσεων θερμοκρασίας (DTS) και τάνυσης (DTSS) μέσω οπτικών ινών που χρησιμοποιεί η Sensin, σε συνδυασμό με συστήματα έγκυρης ειδοποίησης και συμβατικούς αισθητήρες, προσφέρουν ακριβή εντοπισμό (με ακρίβεια ενός μέτρου) διαρροών και τρωτών σημείων.

Η μετρήσεις κατανεμημένης θερμοκρασίας με τη χρήση οπτικών ινών (FO-DTS) αποτελεί πλέον την ποιο αξιόπιστη τεχνική για τον εντοπισμό:

  • Επικίνδυνων διαρροών σε χωμάτινα φράγματα, μέσω θερμοκρασιακών μεταβολών που διαφέρουν των εποχιακών.
  • Μικρών τοπικών διαφυγών οπουδήποτε στο φράγμα, με τη βοήθεια θερμοκρασιακών προφίλ της υποδομής.
  • Διαρροών σε δίκτυα αγωγών υγρών και αερίων, μέσω μετρήσεων θερμοκρασιακών μεταβολών κατά μήκος του δικτύου, όπου οι διαρροές εμφανίζονται ως απότομη αύξηση ή πτώση της θερμοκρασίας αναλόγως της ουσίας που μεταφέρεται.
  • Τρωτών σημείων λόγω διάβρωσης σε δεξαμενές αερίων και υγρών, με την δημιουργία θερμοκρασιακών προφίλ της δεξαμενής.
  • Υπερθέρμανσης ενεργειακών καλωδίων για την αποφυγή πυρκαγιών, μέσω μετρήσεων θερμοκρασίας σε όλο το μήκος του δικτύου.

Η μετρήσεις κατανεμημένης τάνυσης (strain) με τη χρήση οπτικών ινών (FO-DTSS) χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό κινήσεων και διαρρήξεων σε φράγματα, ώστε να προληφθούν αστοχίες.

Μέσω των παραπάνω διεργασιών η Sensin παρέχει πρόληψη και παρέμβαση, πριν τη δημιουργία καταστροφικών συνεπειών για το περιβάλλον, τον άνθρωπο και τις εγκαταστάσεις. Στα πλαίσια αυτά παρέχονται ολοκληρωμένες λύσεις με τη συνεχή παρακολούθησης, και την εγκατάσταση συστημάτων ειδοποίησης σε περιπτώσεις περιβαλλοντικού κινδύνου.