Έλεγχος Διεργασιών


Η επιτυχής και έγκαιρη ανίχνευση διαρροών υγρών και αέριων, είναι εξαιρετικά χρήσιμη υπηρεσία με ποικίλες εφαρμογές: στη μεταφορά αερίου και πετρελαίου, σε αγωγούς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), σε δίκτυα αγωγών υδάτων και στη βιομηχανική επεξεργασία (εργοστασιακές μονάδες, διυλιστήρια). Η βιωσιμότητα και η ασφάλεια των προαναφερθέντων εφαρμογών διακυβεύεται σε περιπτώσεις διαρροών, κατά τις οποίες δημιουργούνται καθυστερήσεις στην παραγωγή και απαιτούνται κοστοβόρες επισκευαστικές λύσεις.

Η Sensin χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής μέσω συστημάτων Ψηφιακής Ανίχνευσης Διαρροών, τα οποία βασίζονται στην τεχνολογία κατανεμημένων μετρήσεων θερμοκρασίας (DTS). Το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα συνεχούς, μη παρεμβατικής παρακολούθησης, σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας μετρήσεις ανά 10 δευτερόλεπτα και μπορεί να ανιχνεύσει διαρροές μικρότερες του ενός λίτρου (1 lt) με χωρική διακριτική ικανότητα ενός μέτρου (1 m). Έξυπνα συστήματα συναγερμών και τηλεμεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, επιτρέπουν έγκαιρη ανίχνευση και ειδοποίηση σε περιπτώσεις κινδύνου. Η οριζόντια διακριτική ικανότητα του συστήματος ανίχνευσης φτάνει το ένα μέτρο, μειώνοντας σημαντικά το κόστος εκσκαφής και το χρόνο απόκρισης για τον εντοπισμό και την επισκευή της διαρροής. Η προηγμένη αυτή τεχνολογία ενισχύει την ακεραιότητα του συστήματος, μέσω της μόνιμης και συνεχούς παρακολούθησης. Οι μετρήσεις κατανέμονται στο σύνολο του μήκους του δικτύου αγωγών με τη χρήση ενός καλωδίου οπτικών ινών. Το πλεονέκτημα της συνεχούς παρακολούθησης έγκειται στη μείωση του χρόνου επίβλεψης των εγκαταστάσεων και στη μείωση του προσωπικού ελέγχου.

Η Sensin σχεδιάζει, εγκαθιστά και παραμετροποιεί προηγμένα συστήματα ανίχνευσης διαρροών. Για να επιτύχουμε ολοκληρωμένη παρακολούθηση, παρέχουμε κατά παραγγελία καλώδια οπτικών ινών και εγκατάσταση συστημάτων που διαμορφώνονται αναλόγως των απαιτήσεων του έργου.