Μονάδες Εγκαταστάσεων & Διυλιστήρια


Η Sensin εγκαθιστά και παραμετροποιεί συστήματα Ψηφιακής Παρακολούθησης, βασισμένα στην τεχνολογία DTS, τα οποία με τη βοήθεια θερμικών προφίλ ανιχνεύουν τη διάβρωση (είτε είναι τοπική, είτε εκτεταμένη), ελέγχουν το πάχος των τοιχωμάτων και ποσοτικοποιούν τα επίπεδα διάβρωσης της δεξαμενής. Τα θερμικά προφίλ δεξαμενών και αγωγών παρέχουν στους χειριστές των μονάδων εγκατάστασης τη δυνατότητα ενίσχυσης της παραγωγικής διαδικασίας και των λειτουργικών ωρών, διασφαλίζοντας παράλληλα την καλή λειτουργία της μονάδας και περιβαλλοντική αειφόρο ανάπτυξη. Ο έγκαιρος και ακριβής εντοπισμός θερμών ή ψυχρών σημείων στις δεξαμενές προλαμβάνει ατυχήματα και ελαχιστοποιεί το χρόνο επισκευής και συντήρησης της μονάδας.

Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση των συστημάτων DTS, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη και τις απαιτήσεις του έργου. Υπάρχει η δυνατότητα πλήρους κάλυψης των δεξαμενών με καλώδια οπτικών ινών για την παραγωγή θερμικών προφίλ. Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων παρακολούθησης αποτελεί σημαντικό πλεονεκτικό πακέτο υπηρεσιών και περιλαμβάνει τη μελέτη και το σχεδιασμό, την προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση και την συλλογή και ερμηνεία των δεδομένων. Το ολοκληρωμένο, πλήρως αυτοματοποιημένο, υψηλής ευαισθησίας Ψηφιακό Σύστημα Παρακολούθησης έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

  • βελτιώνει την ασφάλεια των υποδομών και επομένως τις συνθήκες ασφαλείας για το προσωπικό και το φυσικό περιβάλλον,
  • εντοπίσει διαρροές σε μήκος οπτικής ίνας μικρότερο του 1 μέτρου,
  • μειώσει το χρόνο συντήρησης και επίβλεψης της μονάδας,
  • μπορεί να συνδεθεί με υφιστάμενα συστήματα ποιότητας.