Υποδομές


Υποδομές φραγμάτων, αναχωμάτων και σηράγγων απαιτούν τακτικούς ελέγχους, ώστε να επιτευχθεί καλή λειτουργία και έγκαιρος εντοπισμός κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Η Sensin εγκαθιστά καινοτόμα ψηφιακά συστήματα ελέγχου και ειδοποίησης, παρέχοντας συνεχή παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων προλαμβάνοντας αστοχίες. Πιο συγκεκριμένα στα φράγματα και τα αναχώματα καταγράφονται, ελέγχονται και ποσοτικοποιούνται όλες οι διαρροές, ενώ οι σήραγγες ελέγχονται σε όλο το μήκος τους για τον εντοπισμό πυρκαγιών και τη σωστή λειτουργία και συντονισμό των συστημάτων εξαερισμού.