Φράγματα


Η συνεχής παρακολούθηση της θερμοκρασιακής παραμέτρου θεωρείται μία από τις πιο αξιόπιστες μεθόδους εντοπισμού διαφυγών σε χωμάτινα φράγματα. Η μέθοδος κατανεμημένων μετρήσεων θερμοκρασίας με οπτικές ίνες (FO-DTS), αποτελεί πλέον πανάκεια για την παρακολούθηση χωμάτινων φραγμάτων στη Σουηδία, ενώ σε συνδυασμό με την παρακολούθηση κατανεμημένων μετρήσεων τάνυσης με οπτικές ίνες (FO-DTSS) χρησιμοποιείται και για τον έλεγχο φραγμάτων οπλισμένου σκυροδέματος.

Η Sensin εγκαθιστά και παραμετροποιεί συστήματα DTS για τον εντοπισμό διαφυγών σε οποιοδήποτε σημείο του φράγματος. Το ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης χωμάτινων φραγμάτων, περιλαμβάνει:

  • Μετρήσεις θερμοκρασιακών μεταβολών με ακρίβεια 0,01οC
  • Δημιουργία θερμικών προφίλ
  • Μελέτη και εγκατάσταση καλωδίου οπτικής ίνας
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος παρακολούθησης
  • Λογισμικό επεξεργασίας και οπτικοποίησης δεδομένων
  • Διαδικτυακή εφαρμογή για αυτόματο έλεγχο δεδομένων
  • Σύστημα συναγερμών
  • Εκπαίδευση και μεταφορά τεχνολογίας