Σύραγγες


Τα συστήματα κατανεμημένων μετρήσεων θερμοκρασίας με τη χρήση οπτικών ινών FO-DTS, υπερτερούν των σημειακών αισθητήρων σε ό,τι αφορά στην παρακολούθηση σηράγγων, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης σε όλο το μήκος της κατασκευής. Η Sensin εγκαθιστά FO-DTS συστήματα σε σήραγγες παρέχοντας:

  • Βιωσιμότητα του συστήματος παρακολούθησης (έως 30 χρόνια), με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους συντήρησης.
  • Κάλυψη όλου του μήκους της σήραγγας, ακόμα και αν αυτή εκτείνεται για πολλά χιλιόμετρα.
  • Προστασία της υποδομής από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, με τον έγκαιρο εντοπισμό ακόμα και σημειακών θερμοκρασιακών μεταβολών.
  • Σύστημα ειδοποίησης σε περιπτώσεις κινδύνου για την έγκαιρη δράση των υπευθύνων.
  • Σύστημα ελέγχου εξαερισμού για την ενεργοποίησή του όποτε κρίνεται απαραίτητο.