Προμήθεια & Εγκατάσταση


Το Τμήμα υπηρεσιών Προμήθειας & Εγκατάστασης αναλαμβάνει την υλοποίηση των έργων της Sensin. Το ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και στην οργάνωση και υλοποίηση εργασιών πεδίου τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό. Μέσω στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίες εταιρείες της αγοράς για την προμήθεια καινοτόμου, υψηλών προδιαγραφών εξοπλισμού, η Sensin διαθέτει το υλικό και την τεχνογνωσία για την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης.

Οι υπηρεσίες προμήθειας και εγκατάστασης περιλαμβάνουν διεργασίες επιλογής, παραμετροποίησης και εγκατάστασης εξοπλισμού και συμπληρωματικού εξοπλισμού, ακολουθώντας πιστά το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό του έργου για την υλοποίησή του. Η Sensin σε κάθε εγκατάσταση ακολουθεί αυστηρούς ελέγχους ασφάλειας και ποιότητας, ώστε να ικανοποιούνται οι υψηλές προδιαγραφές των έργων της. Το τμήμα προμήθειας και εγκατάστασης της Sensin απασχολείται με αυτόνομα δίκτυα παρακολούθησης:

  • ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών υδάτινων πόρων
  • κρατήρων διαφυγών αερίου και διαφυγών γλυκού νερού στο θαλάσσιο πυθμένα
  • υποδομών
  • ενεργειακών καλωδίων
  • δικτύων αγωγών και δεξαμενών υγρών και αερίων