Διαχείριση Δεδομένων


Η Sensin έχοντας στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες της, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση και ερμηνεία δεδομένων πεδίου. Η διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων διαθέτει σημαντική εμπειρία και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στην καταγραφή δεδομένων με την ανάπτυξη σχεσιακών βάσεων δεδομένων, στην επεξεργασία, ανάλυση και διαχείριση δεδομένων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π. – Geographic Information System – G.I.S.) και την ανάπτυξη μαθηματικών ομοιωμάτων.

Η ανάπτυξη και χρήση μαθηματικών ομοιωμάτων δίνει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης καθώς οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν το σύνολο των σταδίων, από τη συλλογή των δεδομένων έως την ανάπτυξη, επαλήθευση, χρήση του μοντέλου και οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται:

  • Προσδιορισμός μηχανισμών ρύπανσης θαλασσίων συστημάτων.
  • Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  • Διαχείριση επιφανειακών και υπογείων υδάτινων πόρων.
  • Προσδιορισμός διαρροών σε φράγματα και δίκτυα αγωγών.
  • Διαχείριση ενεργειακού δυναμικού.

Τα στελέχη της Sensin διαθέτουν εμπειρία σε διεθνώς καθιερωμένα συστήματα GIS και παρακολουθούν συστηματικά τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο χώρο. Πιο συγκεκριμένα η Sensin αναλαμβάνει:

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών GIS.
  • Δημιουργία θεματικών χαρτών και διαγραμμάτων για την έντυπη και ψηφιακή παρουσίαση δεδομένων.
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή χωρικών μαθηματικών ομοιωμάτων και ομοιωμάτων πρόβλεψης και καταλληλότητας που διευκολύνουν στη λήψη αποφάσεων.
  • Ανάπτυξη scripts, εφαρμογών λογισμικού και αυτοτελών εφαρμογών GIS, για τη διευκόλυνση και αυτοματοποίηση των εργασιών.
  • Ανάπτυξη σχεσιακών βάσεων δεδομένων και βάσεων γεωπληροφοριών.